බැනරය
බැනරය
English (United Kingdom)Tamil (Sri Lanka)
මුල් පිටුව අංශ විද්‍යා අංශ සත්ත්ව විද්‍යා අංශය

සත්ත්ව විද්‍යා අංශය


ජාතික කෞතුකාගාරය ආරම්භ කරනවාත් සමගම 1877 දී මෙම අංශය ආරම්භ කරන ලදී. කීටවිද්‍යාත්මක නිදර්ශක හැර අනෙකුත් සත්ත්ව නිදර්ශක

තැන්පතුව මෙම අංශය මගින් පවත්වා ගෙන යනු ලබයි. ලංකාවේ සත්ත්ව විවිධත්වය ඇගයීමේදී මෙම සත්ත්ව නිදර්ශක එකතුවේ දත්ත ඉතා

ප්‍රයෝජනවත් වේ.

මෙම අංශයේ ප්‍රධාන ශාඛා 02 ක් වේ.
  • පක්ෂි හා ක්ෂිරපායී ශාඛාව(චර්ම ශිල්පී අංශයද ඇතුලත්ව)
  • අපෘෂ්ඨවංශී හා අනෙකුත් පෘෂ්ඨවංශී ශාඛාව

පක්ෂි හා ක්ෂිරපායී ශාඛාව

මෙහි ක්ෂිරපායීන් සහ පක්ෂීන්ගේ හම්, කුරැලු බිත්තර හා ක්ෂිරපායීන්ගේ හිස්කබල් හා සැකිලි තැන්පත් කර ඇත.

ප්‍රධාන සත්ත්ව වර්ග කාණ්ඩය තැන්පත් කර ඇති නිදර්ශක සංඛ්‍යාව
පෘෂ්ඨවංශීන් ක්ෂිරපායීන්
2968  පමණ
පක්ෂීන් 3420  පමණ

ලංකාවේ දැනට වාර්තා වී ඇති ක්ෂිරපායීන් හා පක්ෂීන් සියලු දෙනා මෙම එකතුව මගින් නියෝජනය කරනු ලබයි. මෙම ශාඛාවට චර්ම ශිල්පී

අංශයද අයත් වේ. එහි ප්‍රධාන කාර්ය වනුයේ සතුන්ගේ හම ගලවා ඒවා නැවත සතාගේ ආකාරයට සකස් කිරීමයි. දළදා මාළිගා‍වේ තබා

ඇති රාජා ඇතාගේ අනුරුව මෙම අංශය විසින් සිදු කරන ලද ඉතා වැදගත් ජාතික මෙහෙවරක් වේ.

අපෘෂ්ඨවංශී හා අනෙකුත් පෘෂ්ඨවංශී ශාඛාව

අනෙකුත් පෘෂ්ඨවංශීන්
මෙහි දැනට 23000ක පමණ තෙත් නිදර්ශක තැන්පත් කර ඇත.

මසුන් - 1500 පමණ
උභය ජීවීන් - 1060 පමණ
උරගයින් - 7000 පමණ

ලංකාවේ දැනට වාර්තා වී ඇති සෑම විශේෂයක්ම මෙම එකතුවේ දක්නට ඇත.

අපෘෂ්ඨවංශීන්

මෙහි ගොළු බෙලි කවච හා මුහුදු බෙලි කවච තැන්පත් කර ඇත.
ගොළුබෙලි කවච - 12000 ක් පමණ
පොලිකිට් එකතුව - 2000 ක් පමණ
අනෙකුත් අපෘෂ්ඨවංශින් එකතුව - 5000 ක් පමණ

මෙම අංශය මගින් කෙරෙන සේවාවන් කාර්යයන්

•    ජාතික සත්ත්ව නිදර්ශක එකතුව නඩත්තු කිරීම හා යාවත් කාලීන කිරීම සහ එම එකතුවට අවශ්‍ය නිදර්ශක එක්රැස් කිරීම සදහා ක්ෂේත්‍ර

     චාරිකා යොදා ගැනීම.

•    සත්ත්ව නිදර්ශක එකතුවේ ලැයිස්තු සැකසීම හා යාවත් කාලීන කිරීම.

•    දේශිය හා විදේශීය විද්‍යාඥයන් හා ආයතන සමග නාමකරණය හා ජෛව විවිධත්වයට අදාලව පර්යේෂණ සිදු කිරීම හා පර්යේෂණ

     පත්‍රිකා සකස් කිරීම.

•    දේශිය හා විදේශීය විද්‍යාඥයන්ට සිසුන්ට හා මහජනතාවට ඔවුනට අවශ්‍ය විද්‍යාත්මක දත්ත හා තොරතුරු ලබා දීම.

•    ස්ථිර, තාවකාලීන හා ජංගම ප්‍රදර්ශන මගින් ජෛව විවිධත්ව හා ජෛව විවිධත්ව සංරක්ෂණ පිළිබදව ජනතාව දැනුවත් කිරීම.

යොමුව
නම :   
කේ. පී. ලංකානි පවිත්‍රා සෝමරත්න මිය
තනතුර : සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සත්ත්ව විද්‍යා)
දු.අ : 0112667751
විද්‍යුත් තැපෑල : lankanipavithra88@gmail.com


pic
pic
pic
pic
pic
pic
ඡායාරූප ගැලරිය : සත්ත්ව විද්‍යා අංශය