බැනරය
බැනරය
English (United Kingdom)Tamil (Sri Lanka)
මුල් පිටුව අංශ පොදු සේවාවන් ඡායාරූප ශිල්පය

ඡායාරූප අංශය

ඡායාරූප අංශය


ජාතික කෞතුකාගාර දෙපාර්තමේන්තුවේ ඡායාරූප අංශය වර්ෂ 1950 දී ආරම්භ විය. දෙපාර්තමේන්තුවේ විවිධ අංශවලට මෙන්ම බාහිර පාර්ශ්වයන් සඳහා කෞතුක භාණ්ඩවලට අදාල ඡායාරූප සැපයීම මෙම අංශයේ ප්‍රධාන කාර්යභාර්ය වේ.
මෙම අංශය මගින් පහත සේවාවන් ඉටු කරනූ ලැබේ.
  1. ජාතික කෞතුකාගාර දෙපාර්තමේන්තුවේ විද්‍යාත්මක අංශ මගින් සිදුකරනු ලබන පර්යේෂණ, ප්‍රකාශන, ප්‍රදර්ශන වැනි කාර්යයන් සඳහා අවශ්‍ය වන කෞතුක භාණ්ඩ, ශාක,සත්ත්ව හා භූ විද්‍යා ආදර්ශක ඡායාරූපගතකර අවශ්‍ය පරිදි ඡායාරූප ලබාදීම
  2. අධ්‍යයන හා පර්යේෂණ වැනි විවිධ අවශ්‍යතාවයන් සඳහා බාහිර පාර්ශ්වයන්ගේ ඉල්ලීමක දී විධිමත් අනුමැතියකින් පසු නිර්දේශිත මිළ ගණන් යටතේ ඡායාරූප සැපයීම
  3. ඡායාරූපගත කරන ලද සේයා පටල එකතුව හා නවීන තාක්ෂණය අනුව ඩිජිටල් කැමරා මගින් ගනු ලබන ඡායාරූප සංයුක්ත තැටිගත කිරීම, ලේඛනගත කිරීම හා සංරක්ෂණය කිරීම

 

යොමුව:


නම : සුගත් ජයසේකර මයා
තනතුර : ඡායාරූප ශිල්පී
දුරකථන අංකය :  +94112694767 දිගුව.215