බැනරය
බැනරය
English (United Kingdom)Tamil (Sri Lanka)
මුල් පිටුව අංශ විද්‍යා අංශ භූ විද්‍යා අංශය

භූ විද්‍යා අංශය

භූ විද්‍යා අංශයේ ආරම්භය වර්ෂ 1877 දී කොළඹ ජාතික කෞතුකාගාරය ස්ථාපිත කිරීම දක්වා ඈතට දිවයයි. මෙම අංශය සතු වූ
සුවිශේෂි භූ විද්‍යාත්මක හා ප්‍රාග් ඓතිහාසිත ආදර්ශක එකතුවක් ඇත.
  • භූ විද්‍යාත්මක ආදර්ශක එකතුව
          ඛනිජ හා පාෂාණ :
         
ශ්‍රී ලංකාව තුල හමුවන ඛනිජ හා පාෂාණ විශාල ප්‍රමාණයක් නියෝජනය වන පරිදි විවිධ වර්ගයන්ට අයත් ඛනිජ හා පාෂාණ
          රාශියකින් මෙම එකතුව සෑදී ඇත.
          ෆොසිල:
         
මෙම ෆොසිල එකතුව දේශීය මෙන්ම විදේශීය ෆොසිලයන්ගෙන්ද සමන්විතවේ. ශ්‍රී ලංකාවෙන් හමු වු ප්ලයිස්ටෝසීන, ජුරාසික
          හා මයෝසීන යුග වලට අයත් සියලුම ෆොසිල වර්ගයන් නියෝජනය වන ෆොසිල මෙම එකතුවට ඇතුලත් වේ.
       
  • ප්‍රාග් ඓතිහාසික ආදර්ශ එකතුව :
          දේශීය හා විදේශීය ප්‍රාග් ඓතිහාසික ආදර්ශ රාශියකින් මෙම එකතුව සමන්විත වන අතර ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන ප්‍රාග් ඓතිහාසික
          ස්ථාන දහයකට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයකින් සොයාගත් මානව අස්ථි අවශේෂ හා ගල් ආයුධ රාශියකි.  

 

භූ විද්‍යා අංශය මගින් සපයන සේවාවන් :

  • දේශීය හා විදේශීය පර්යේෂකයන්ට, සිසුන්ට හා මහජනයාට අවශ්‍ය විද්‍යාත්මක දත්ත හා තොරතුරු ලබාදීම.
  • ස්ථිර හා ජංගම ප්‍රදර්ශන මගින් භූ විද්‍යාත්මක හා ප්‍රාග් ඓතිහාසික ආදර්ශක පිළිබදව ජනතාව දැනුවත් කිරීම.
  • භූ විද්‍යාත්මක හා ප්‍රාග් ඓතිහාසික ආදර්ශක පිළිබදව පර්යේෂණ පැවැත්වීම සදහා පර්යේෂකයන් හට  අවස්ථාවන් හා අවශ්‍ය
    සහයෝගය පහත සදහන් කොන්දේසී වලට යටත්ව ලබාදීම.

* භූ විද්‍යාත්මක ආදර්ශක හැසිරවීමේදී අත්වැසුම්, මුඛ ආවරණ හා අත්කාච භාවිතා කිරීම.

* අවශ්‍ය අත්වැසුම්,  මුඛ ආවරණ, අත්කාච හා පැන්සල් ආදී ද්‍රව්‍ය පර්යේෂකයන් විසින් සපයා ගත යුතුය.
* ආදර්ශක එහා මෙහා ගෙනයාම සදහා සුදුසු උපකරණ සපයනු ලැබේ.
* ආදර්ශක ඇල්ලීම හා එහා මෙහා ගෙනයාම අවම කල යුතුය.
* පර්යේෂණ සිදුකරන අතරතුර ආහාර ගැනීම හා ජංගම දුරකථන භාවිතය නොකල යුතුය.
* ආදර්ශක භාවිතයේදී කතුරු, පිහි වැනි ආදර්ශක වලට හානි සිදුකල හැකි උපකරණ භාවිතා නොකල යුතුය.
* ආදර්ශ වල සාම්පල් ලබාගැනීම හෝ වෙනත් ඕනෑම ආකාරයක හානියක් සිදු කිරීම සපුරා තහනම් වේ.
* භූ විද්‍යා අංශයේ අධීක්ෂණය යටතේ සියලු පර්යේෂණ කටයුතු සිදු කල යුතුය

යොමුව
නම : වජිත් අබේසිංහ
තනතුර : භූ විද්‍යා ආරක්ෂක
දුරකථන අංක : +94112691399
විද්‍යුත් තැපෑල : geology-dnm@gmail.com


pic
pic
pic
pic
pic
pic
ඡායාරූප ගැලරිය : භූ විද්‍යා අංශය