බැනරය
බැනරය
English (United Kingdom)Tamil (Sri Lanka)
මුල් පිටුව ඇමතුම්
අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (වැ.බ)
තැ.පෙ. 854, සර් මාකස් ප්‍රනාන්දු මාවත
ශ්‍රි ලංකාව
දුරකථන : 0094 11 2695366
ෆැක්ස් :0094 11 2692092

විද්‍යුත් තැපෑල : nmdep@slt.lk
නම    
දුරකථන    
විද්‍යුත් තැපෑල    
විමසීම
ආරක්ෂක කේතය : 37756048
 
 
Road Map