பதாகை
பதாகை
English (United Kingdom)Sinhala (Sri Lanka)
முதற் பக்கம் தொடர்புக்கு
பணிப்பாளH
P.O Box 854, ஸர் மார்கஸ் பர்னான்டு மாவத்தை
இலங்கை
தொடHபு கொள்;ளக்கூடிய இலக்கம் : 0094 11 2695366
தொலை நகல் :0094 11 2692092

மின்னஞ்சல் முகவரி : nmdep@slt.lk
முழப்பெயH    
தொடHபு கொள்;ளக்கூடிய இலக்கம்    
மின்னஞ்சல் முகவரி    
உங்கள் தகவலை உள்ளிடுக
குறியீட்டை நுலைக்கவும் : 80059072
 
 
Road Map