බැනරය
බැනරය
English (United Kingdom)Tamil (Sri Lanka)
ශිව - නටරාජ
month
12 වන සියවසට අයත්, පොළොන්නරුව අංක 5 ශිව දේවාලයෙන් සොයාගන්නා ලද උසින් සෙ.මී. 90 ක් වන මෙය ඝන වාත්තු ක්‍රමයට ලෝකඩින් නිමවා ඇත. අත් සතරක් සහිත ශිව දෙවි දකුණු පාදයට බරදී නෘත්‍ය විලාශයෙන් මෝහය සංකේතවත් කරන මුයලක පාගා සිටී. ඉහළ දෑතෙහි ජනනය හා විනාශය පෙන්වන ඩමරුව හා ගිනිදැල් ද පහළ දෑත්වලින් වරද හා ගජහස්ත මුද්‍රාව ද නිරූපිතය. කෙස් රැහැන් නර්තනයේදී විහිදී යන අයුරු දැක්වේ. ප්‍රභා මණ්ඩලයකින් (තිරුවාසි) ප්‍රතිමාව මැදිකර ඇත.