බැනරය
බැනරය
English (United Kingdom)Tamil (Sri Lanka)
සමාධි මුද්‍රාව දක්වන බුදුරුව
month
ක්‍රි.ව. නමවන සියවස - දහවන සියවස අතර කාලයට අයත් අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ අභයගිරියෙන් සොයාගන්නා ලද මෙම හිඳි බුදු පිළිමය උසින් සෙ.මී. 23.3 කි. මෙය ඝන වාත්තු ක්‍රමයට ලෝකඩින් නිමවා ඇත. මෙම බුද්ධ ප්‍රතිමාවේ ශෛලීය ආකෘතිය මගින් ක්‍රිස්තු වර්ෂයෙන් නමවන සියවසට අයත් ප්‍රතිමා සමූහයත් ක්‍රිස්තු වර්ෂයෙන් දහවන සියවසේ නිශ්පාදිත ඒවා අතරත් සංක්‍රමණික සම්බන්ධතාව පිළිඹිබු කරයි මෙම ප්‍රතිමාව සමාධි මුද්‍රාවෙන් සම්මත ආකාරයට නිර්මිතය. මුහුණේ සුනම්‍ය රේඛා සහ එහි ආකෘතිය, ඇඟිලි සහ විලුඹේ මනෝඥ නැම්ම, නිම්නෝන්නත රැලි මගින් තවදුරටත් තීව්‍රවන විවරයේ ආසක්ත බව , සංවේදී ස්වරූපයක් ජනනය කරයි. කෙසේ වෙතත් සිරුරේ ඉරියව්වත්, පාද තබා සිටින ආකාරයත් සන්සන්දනාත්මක වශයෙන් මෙම ප්‍රතිමාවේ වැඩි තැන්පත් බවක් නිරූපනය කරයි. ද්‍රෘඪ උදාරබව පිළිබඳ බලවත් සංවේදීතාව හා ස්ථායිබව පුනර්සහතික වීම යන දෑ ප්‍රතිමාවේ සංවේදී නිමාව හා බැඳී තිබේ.