බැනරය
බැනරය
English (United Kingdom)Tamil (Sri Lanka)
පුනානි දිවියා
month
ජාතික ස්වභාවික විද්‍යා කෞතුකාගාරය තුල ප්‍රදර්ශනය කර තිබෙන ආදර්ශක අතුරින් පුනානි දිවියා විශේෂ ස්ථානයක් ගනී. මෙම දිවියා 1924 දී මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයේ පුනානි ප්‍රදේශයෙන් අල්ලා ගන්නා ලද අතර මිනිසුන් 13 දෙනෙකු ඝාතනය කර ඇත.