பதாகை
பதாகை
English (United Kingdom)Sinhala (Sri Lanka)
வலம்புரிச்சங்கு
month
பித்தளைத் துணடுகளினால் அலங்காpக்கப்பட்ட வலம்புரிச்சங்கு புழக்கத்திலுள்ள இசைக்கருவிகளில் ஓன்ற. அதில் இலிங்கம் நந்தி என்பவற்றின் கிற்பங்களும் தமிழு; எழுததுக்களும் காண்ப்படுவதால் அது இந்துக் கோயிலொன்றக்கு உரியதாகும. (19 ஆம் நுhற்றாண்டு)