දෙපාර්තමේන්තු නියෝග මුද්‍රණය

 

 

 

# නියෝගයේ නම නියෝග අංකය නිකුත් කළ දිනය
1 කෞතුකාගාර සහායක පැමිණීම් පිටවීම් වේලාවන් 07/2012 2012-05-03
2 රාජකාරි කටයුතු සඳහා දෙපාර්තමේන්තු වාහන වෙන්කර ගැනීම 05/2013 2013-08-23
3 අතිකාල දීමනා ඉල්ලුම් කිරීම 06/2013 2014-01-01
4 දෙපාර්තමේන්තුවේ අංශවල ආරක්ෂාව පිළිබඳ සැලකිලිමත්වීම 01/2014 2014-02-07
5