பதாகை
பதாகை
English (United Kingdom)Sinhala (Sri Lanka)

எமது மரபுரிமை

Oil lamp
month

Vision

Providing a meaningful museum service to the public with knowledge

and inspiration.


Mission

Collect, acquire and register the cultural and natural heritage museum objects and specimense scientifically and

systematically and their protection for the evaluation, education

and entertainment of the public attractively.

 

Objective

The main intension of the Department of National Museums is to provide a perfect service to the nation.

  முதலாவதாக கொழும்பு தேசிய நூதனசாலை என அறிமுகப்படுத்திய தற்போதைய தேசிய நூதனசாலையினை 1877 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 01ஆந் திகதி ஸ்தாபிக்கப்பட்டுள்ளது. அப்போதைய இலங்கை ஆளுனரான மான்புமிகு விலியம் கெக்கரி அதன் ஆதி கர்கராவர்.

ஆசிய அரச சங்கத்தின் இலங்கைக் குழுவினால் ஒரு பிரபல நூதனசாலையின் தேவைப்பாடை 1872 ஆம் ஆண்டில் கெக்கரி ஆளுனராக பதவி ஏற்றதும் அவர்களின் கவனத்திற்கு கொண்டுவரப்பட்டது.

 

Ministry of Buddhasasana. Religious And Cultural Affairs